19th September 1981

S.R.P.S. Railtours
???

Loco Used 37xxx

Route :

Loco Route
37xxx Kirkcaldy - ??? - Oban
37xxx Oban - ??? - Kirkcaldy

Source : Brian Knights

Back to "The Railtour Files"